Showing 1–12 of 26 results

Hải Sản Đông Lạnh

Cá Chẽm – F0403

Hải Sản Đông Lạnh

Cá Chim – F0402

Hải Sản Đông Lạnh

Cá Dìa – F0405

Hải Sản Đông Lạnh

Cá Hồng – F0404

Hải Sản Đông Lạnh

Cá Mú – F0401

Hải Sản Đông Lạnh

Cá Viên 24G – F0507

200,000.00

Hải Sản Đông Lạnh

Cá Viên Chiên 24G – F0508

210,000.00

Hải Sản Đông Lạnh

Chả Cá Chiên 85G – F0502

210,000.00

Hải Sản Đông Lạnh

Chả Giò 75G – F0506

204,000.00

Hải Sản Đông Lạnh

Chả Viên 25G – F0504

204,000.00

Hải Sản Đông Lạnh

Còi Sò Điệp – F0509

210,000.00

Hải Sản Đông Lạnh

Cua Viên – F0510

218,000.00