Showing all 12 results

Hải Sản Tươi

Cá Chẽm – C0403

Hải Sản Tươi

Cá Chim – C0402

Hải Sản Tươi

Cá Dìa – C0405

Hải Sản Tươi

Cá Hồng – C0404

Hải Sản Tươi

Cá Mú – C0401

Hải Sản Tươi

Ghẹ – C0201

Hải Sản Tươi

Thịt Hàu – C0301

Hải Sản Tươi

Tôm Càng Xanh – C0104

Hải Sản Tươi

Tôm Hùm – C0101

Hải Sản Tươi

Tôm Sú – C0102

Hải Sản Tươi

Tôm Thẻ – C0105

Hải Sản Tươi

Tôm Tít – C0103